نرم افزار محاسبه عملکرد مشاورین املاک

ساختار کلی آژانس :

1-دفتر مرکزی(یک عدد)

2-شعبه آژانس(متعدد)

3-مدیر شعبه(یک عدد در هر شعبه)

4-مدیر معاملات(حداقل یکی در هر شعبه)

5- سرپرست(مسئول  هر 10 مشاور یا بیشتر)

6-مشاور(نا محدود در هر شعبه)

نحوه به انجام رساندن قرارداد :

مشاور مشتری و مالک را از طریق آگهی پیدا می کند و با راهنمایی سرپرست خود معامله را هدایت می کند.

بررسی مدارک توسط سرپرست مربوطه تحت نظر مدیر معاملات انجام می شود و قرارداد بین مالک و مشتری انجام می شود و کمیسیون قرارداد به حساب دفتر مرکزی واریز می شود.

کلیه قراردادهای بسته شده در هر آژانس توسط سرپرست همان معامله تنظیم می شود و پس از تایید توسط مدیر معاملات شعبه و مدیر شعبه و دفتر مرکزی قابل محاسبه و پرداخت می گردد.

درصد دریافتی هر کدام از عوامل دخیل در هر قرارداد ثابت نبوده و وابسته به نقش شخص در آن قرارداد و مجموع ریالی عملکرد آن شخص در ماه جاری است و در هر شعبه آژانس ( بدلیل تفاوت قیمت ملک در مناطق متفاوت) این پلکان عملکرد متفاوت است.